Tematy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych klasa 4

Pobierz

Cele szczegółowe: stymulowanie ogólnego rozwoju uczniaW załączniku znajdują się materiały dla poszczególnych klas do zdalnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. Ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową.. Drodzy Rodzice uczniów klas I-III uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne!korekcyjno- kompensacyjnych 1.. Piszemy starannie!. Cele kształcenia uczeń potrafi:-dokonać podziału tekstu na wyrazy-skoncentrować się na wykonywanym zadaniu4.. 4) Z podanych wyrazów ułóż jak najwięcej nowych słów, np. mandarynka - dary, draka, manna, kara, mara, rynna, dama.Scenariusze zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów klas VII i VIII Imię i nazwisko nauczyciela: Justyna KasjaniukRodzaj zajęć: korekcyjno - kompensacyjneGrupa - 2-osobowa (kl. VII i VIII): uczniowie posiadający orzeczenie PPPCzas realizacji: 45 min.Temat: Doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem.Cele ogólne:- usprawnianie czytania ze zrozumieniem- ćwiczenie koncentracji .PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH W KLASIE PIERWSZEJ Głównym celem programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów.. Cele szczegółowe:• stymulowanie rozwoju intelektualnego• usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznych .PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH W KLASACH IV - VI Głównym celem programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów..

...Tematyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych .

Ostatnia aktualizacja 29.05.2020 Załączniki:Ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne usprawniające funkcje poznawcze.. Wdrażanie do czujności ortograficznej.Temat zajęć: Zajęcia z dzieckiem dyslektycznym - trening z "ó" wymiennym i niewymiennym.. Oto kilka zadań dla uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.. Po wykonaniu proszę o zdjęcia na maila.. temat szczegÓŁowy: praca wokÓŁ reguŁ pisowni ortograficznej z ,, Ż" i ,,rz''.. // Życie Szkoły.. Ponadto polecamy strony internetowe z grami i ćwiczeniami rozwijającymi pamięć, koncentrację i spostrzeganie: W załączeniu znajdziecie kilka kart .Indywidualny plan pracy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych .. Grupa wiekowa : uczniowie szkó³ podstawowych ze specyficznymi trud-noœciami w czytaniu i pisaniu.. Kotek wskoczył na płot4.. Liczba mnoga - scenariusz zajęć/autyzm.. Materiał nauczania jest związany ze szczegółowymi celami edukacyjnymi.. Są one przeznaczone przede wszystkim dla uczniów szkołyscenariusz zajĘĆ korekcyjno- kompensacyjnych z grupĄ uczniÓw ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnoŚciami w uczeniu siĘ - dysortografia.. Zadanie 1 Przeczytaj zdania i przekształć je zgodnie ze wzorem.. Zmniejszenie ilošci btqdów ortograficznych .. -test i rozmowy z nauczycielami na temat postepów uczniów w tym zakresie, - analiza prac uczniów, - ocena uczniów — okrešlenie ich wtasnych .Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasy I-III..

Scenariusz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.

- 2003, nr 4, s. 248-249 Temat zajęć: Różnicowanie głosek "p" i "b" na początku wyrazu poprzez ćwiczenia słuchowo-wzrokowe.zajçé korekcyjno- kompensacyjnych- dysleksja dla uczniów IV klasy Szkoly Podstawowej w Okrzei .. Rozbudzanie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków.. Relaks, odprężenie.. Aktualności Klasy 4-8Zajęcia od nr 8 do 13 (terapia pedagogiczna ) będę przeplatać z innymi zajęciami, aby nie dopuścić do znużenia i zniechęcenia uczniów.. Rozwijają one koncentrację uwagi, percepcję wzrokową, słuchową, doskonalą znajomość zasad pisowni języka polskiego, logiczne myślenie oraz orientację w przestrzeni i koordynację wzrokowo - ruchową.SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH GRUPA XVII Nauczyciel prowadzący: Wioleta Agnieszka Dołęgowska Data: 06.03.2017 r. Temat: Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową.. Jana Pawła II w Jarosławiu Zajęcia "Ortograffiti" realizuje się w wymiarze 1 godziny tygodniowo (wtorek, godz. 14.00 - 15.00).. Budowanie u dziecka adekwatnej samooceny.. Stała współpraca z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas.. Celami operacyjnymi planu wynikającymi z zaleceń do realizacji podczas zajęć, zamieszczonymi w orzeczeniu z uwagi na niepełnosprawność ruchową, w tym afazję są: ..

2.Temat zajęć:Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasa 4 i 5.

Wykonała: Joanna Kowalska.. Cele szczegółowe: • stymulowanie rozwoju intelektualnego • usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznych • podniesienie poziomu umiejętności czytania i .Scenariusz zajêæ korekcyjno-kompensacyjnych Temat: Æwiczenia korekcyjno-kompensacyjne.. Gorąco polecamy Wam naukę i zabawę z wykorzystaniem poniższych stron.. Rozwój mowy i myślenia - ćwiczenia.. temat gŁÓwny: jak to napisaĆ ?. Cele ogólne: - usprawnianie umiejêtnoœci dokonywania analizy i syntezy s³uchowejKonspekt do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych kl. IV- VI Zespół Szkół we Wręczycy Wielkiej - Szkoła Podstawowa 1.Temat: Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową.. Komunikacja pozawerbalna - ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne.. 1.Cele kształcenia : uczeń potrafi: dokonać podziału tekstu na wyrazy, skoncentrować się na wykonywanym zadaniu,Ponieważ uczniowie, oprócz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, często mają wiele innych dodatkowych lekcji, które zwykle kolidują z naszym grafikiem.. Stworzenie uczniowi możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego.. Dzień dobry przesyłam karty pracy na ten tydzień 15-19.06.2020.. Æwiczenia usprawniaj¹-ce wszystkie funkcje poznawcze.. 4.Plan pracy zajęć korekcyjno - kompensacyjnych- "Ortograffiti" w roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół im..

Pozdrawiam.Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych .

cele operacyjne: uczeń: - ćwiczy pamięć słuchową,ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE KLASY 1, 2, 3 MAŁGORZATA ŚLUSARCZYK Materiał, który przygotowałam przeznaczony jest do wykorzystania na cały okres nauczania zdalnego ardzo proszę aby każdy uczeń założył teczkę i zeszyt do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w domu.. Przygotowałyśmy dla Was kolejne ćwiczenia i zabawy .. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, kl. 4, karta nr 8 Ćwiczymy czytanie ze zrozumieniem, spostrzegawczość przy czytaniu oraz ortografię (rz po spółgłoskach i wyjątki od tej reguły).. Zasada kompensacji zaburzeń - łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji nie zaburzonych w celu stworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych.. Dodatkowo, starsi uczniowie (zwłaszcza klas 6-8) mają bardzo dużo lekcji, a zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, jako zajęcia dodatkowe muszą odbywać się poza lekcjami obowiązkowymi.Dziewczęta i chłopcy/panie i panowie uczęszczający w roku szkolnym 2019/2020 na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne!. Opracowanie Indywidualnego Programu Pracy Terapeutycznej dla ucznia (do wglądu w dziennikach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych).. Wyrównywanie szans edukacyjnych.. ( kl. 6 ) " Ch" wymieniające się na "sz", "s", "ś", "si"-wykonajcie ćwiczenia na .Konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych mających na celu m.in.: kształcenie poprawności ortograficznej, doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej.. Stosowanie się do zaleceń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, zawartych w Opinii Poradni dotyczącej ucznia.. Prowadząca: mgr Joanna Kowalska - pedagog szkolny.. 3.PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCHW KLASACH IV - VI Głównym celem programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów.. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową.. Słuchowa analiza podanego rytmu i ruchowe jego odtwarzanie.. Kierunek studiów podyplomowych: Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna.. Zasada systematyczności - dotyczy częstotliwości ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych, jak również dozowania ich w czasie orazPropozycje ćwiczeń z zajęć korekcyjno - kompensacyjnych Uwaga uczniowie uczęszczający na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne!. Cele główne: Pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu określonych umiejętności.. Po wykonaniu proszę o zdjęcia.. Cele szczegółowe: • kształtowanie gotowości do rozpoczęcia nauki czytania i pisania • stymulowanie rozwoju intelektualnego • usprawnianie funkcji .Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.IV.. Intensywna i efektywna praca korekcyjno- usprawniająca.. MATERIAŁ NAUCZANIA ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt