Uzupełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Pobierz

stosuje się przy rozpatrywaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej tylko w przypadku zamiaru wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji lub umorzenia postępowania i tylko w tych przypadkach można zażądać od wnioskodawcy na podstawie art. 64 § 2 k.p.a.. Czy wnioskodawca może pozostać anonimowy?. Jeżeli może zostać ona niezwłocznie udostępniona, to wnioskodawca nie tylko nie musi wniosku podpisywać i podawać .. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący pomocy finansowej w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19; 33.. Wyrokiem z dnia 4 listopada 2016 r. (sygn.ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Szanowny Panie, Dziękujemy za przesłane zapytanie.. 2 (brak możliwości udzielenia informacji w żądanej formie przy jednoczesnym niezgłoszeniu wniosku o udzielenie informacji w formie wskazanej przez organ).Informacja publiczna powinna zostać udostępniona wnioskującemu beż zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a jeżeli podmiot obowiązany do jej udostępnienia nie może udostępnić informacji w tym terminie, powinien powiadomić wnioskującego o przyczynach opóźnienia i wyznaczyć nowy termin udostępnienia informacji, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 u.d.i.p.. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust..

0004Fakultatywny wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

wniosek o uzupełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 26.05.2017 r w sprawie dzierżawy terenu na gromadzenie odpadów w centrum Słupska oraz parkingów.. Czynności zmierzające do uzupełnienia takiego wniosku, nie będą co prawda podejmowane w trybie art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r."Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku"; "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej").. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący farm fotowoltaicznych na terenie .WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMA JI PU LI ZNEJ DANE WNIOSKODAWCY Nazwisko i Imię / Jednostka: Adres: Na podstawie art. 2 ust.. Kategoria Prezydent Miasta.. uzupełnienia wniosku przez opatrzenie go bezpiecznym podpisem elektronicznym.Autorowi wniosku wyznaczono 7 dni na uzupełnienie tych danych, w przeciwnym razie wniosek będzie pozostawiony bez rozpatrzenia.. 14 ust.. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r.WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Na podstawie art. 2 ust.. --------- początek szablonu --------- Imię Nazwisko 00-000 Miejscowość ul. 2.Wymogi wniosku o udostępnienie informacji publicznej Analiza problemów DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!. Przedmiot wniosku: Informacje dotyczące działek 15/9 i 15/20 obr.. W takiej sytuacji niedopuszczalne jest merytoryczne rozpoznanie wniosku obarczonego brakami formalnymiUzupełnienie wniosku o udostępnienie informacji fotolia.pl Jakkolwiek ustawa o dostępie do informacji publicznej nie określa szczególnych wymagań dla wniosku, to nie budzi wątpliwości, że minimalną, a zarazem konieczną treść wniosku stanowi określenie przedmiotu żądanej informacji.- Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.).

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (dz. U. Nr 112, poz. 1198) .. Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji publicznej jest: Obowiązek zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej.Sąd wskazał również, że w jego ocenie wydając decyzją o umorzeniu postepowania w sprawie z wniosku o udostępnienie informacji publicznej, w zakresie żądania przesłania na e-mail wnioskodawcy kopii umów cywilnoprawnych za rok 2013, stowarzyszenie w sposób należyty uzasadniło swoje rozstrzygniecie.OA-0312/KS/1/2018: Informacja o zakończeniu postępowania : pobierz plik: Zakończenie postępowania dotyczącego wniosku nr 1/2018 o udostępnienie informacji publicznej Uzupełnienie wniosku z dnia 24.01.2018r.. Komórka realizująca Biuro Rady Miejskiej.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej decyzja administracyjna może być wydana tylko w razie możliwości zastosowania tej ustawy, tzn. gdy organ odmawia udostępnienia informacji, lub w przypadku określonym w art. 14 ust.. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Lublinie; 34.. Jednym słowem zastosowano tu Kodeks postępowania administracyjnego.Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej Przed przekazaniem zapytania prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji..

o udostępnienie informacji publicznej dot.

1 pkt.. Po upływie wyznaczonego terminu poinformowano wnioskującego o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.. Wniosek w szczególności kierowany jest do kierowników jednostek organizacyjnych1 oraz inspektorów ochrony danych2 w podmiotach o udostępnienie informacji w następującym zakresie: Wnosimy o przesłanie wniosku także wszystkim jednostkom organizacyjnym!. Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Ministerstwa Sprawiedliwości i funkcjonowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.. Geneza problemu Kwestia wymogów formalnychW ramach postępowania zainicjowanego wnioskiem o dostęp do informacji publicznej, może okazać się konieczne uzupełnienie złożonego wniosku o udostępnienie informacji.. ).Jako uzupełnienie wczorajszego posta proponuję szablon zapytania o udzielenie informacji publicznej oraz wspominany wczoraj przykładowy wniosek o udzielenie informacji publicznej jaki złożyłem.. Adres komórki, 00-000 Miasto Wniosek o udzielenie .art.. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U.. Przykłady tradycyjnych wniosków: Czy organ ma prawo żądać, by wnioskodawca ujawnił swoje dane osobowe?.

Status Udzielono informacji.

Okoliczność niewskazania przez wnioskodawcę, w jakim trybie i na jakich zasadach został on skierowany, nie przesądza o tym, aby dyskwalifikować go jako żądanie dostępu do informacji publicznej.. Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania postawione przez Pana we wniosku: 1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 oraz z 2020 r. poz. 695) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku, chyba że: nie może być udostępniona w tym terminie, ale wtedy wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia i terminie udostępnienia informacji (jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku)Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej.. wniosek (pdf, 256.18 KB)Zatem, gdy organ zamierza wydać decyzję administracyjną w trybie art. 16 u.d.i.p., a wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie ma podpisu, i ten brak nie został uzupełniony w trybie art. 64 § 2 kpa., to wniosek ten podlega pozostawieniu bez rozpoznania.. Adres 11 Osoba Odpowiedzialna Nazwa komórki organizacyjnej ul. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:Udostępnienie informacji publicznej na wniosek jest odformalizowane.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.Składanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej nie zawsze ma na celu kontrolę władzy publicznej i jawność życia publicznego.. Mimo pewnych korzyści, jakie niosłoby ze sobą zastosowanie ustawy dip (krótsze terminy, brak opłat), zalecać należy powołanie się na ustawę ooś.Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej Ponowne wykorzystanie informacji publicznej Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziamiO istocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej rozstrzyga jego treść.. udostępnienia kopii wszystkich umów jakie Urząd zawierał w okresie od 01.01.2017do 31.12.2017 - zmiana adresu doręczenia.na wniosek, poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji (tablica ogłoszeń), poprzez wstęp na posiedzenia organów kolegialnych, pochodzących z powszechnego wyboru..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt