Karta charakterystyki etanol 70

Pobierz

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane .. etanol (Nr CAS) 64-17-5 (Nr WE) 200-578-6 (Nr REACH) 01--43KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY .. - Medi-Sept.. Kontrola narażenia Zdjąć zanieczyszczoną odzież.. > 70 % spadek DOC. Zasięgnąć porady lekarskiej i poddać się odpowiedniemu badaniu kontrolnemu.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 8.5 Aktualizacja 26.07.2021 .. etanol Nr CAS Nr WE Numer indeksowy 111-77-3 203-906-6 603-107-00-6 .. -70 °C f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzeniaKarta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE z .. INHA 5593-70-4 227-006-8 .. etanol woda morska 0,0192 mg/l Wartość ustalona została dla następującego produktu hydrolizy etanol Osad (wody słodkie) 0,18 mg/kg GwEtanol 70% rozcieńczony etanol 760g/l, cechujący się działaniem ogólnoustrojowym, miejscowym na organizm ludzki.. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1. przebadany wg norm PN-EN 1500 (higieniczna dezynfekcja rąk) oraz PN-EN 12791 (chirurgiczna dezynfekcja rąk), przebadany dermatologicznie,1.3.. Użytkownik w końcowej fazie projektu.. 4, H302KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 8.6 Aktualizacja 21.08.2021 Wydrukowano dnia 23.08.2021 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikatory produktu Nazwa wyrobu : Nadtlenek wodoru 30% (Perhydrol) do analizy EMSURE ISO Numer produktu : 1.07209Karta charakterystyki produktu - Spirytus Medyczny 96% pdf 551.99 KB..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.

Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r BOSTIK PRIMER PANELTACK Data wydania: 11.05.2018 Data aktualizacji: Strona/stron: 3/10 Tetrabutanolan tytanu Indeks -- CAS 5593-70-4 WE 227-006-8 Nr rejestr.. Adres biura ul.Iłżecka 26, budynek E.. Szybkość reakcji hydrolizy i tym samym również relewancja w odniesieniu do potencjału zagrożeniaKARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki została przygotowana zgodnie z wymogami następujących regulacji: .. 50,488.70 mg/kg ATEmix (wdychanie pyłu/mgły) 891.80 mg/l Informacja o składnikach Nazwa chemiczna LD50, doustne LD50, skóra LC50, oddechowe Etanol = 7060 mg/kg ( Rat ) = 124.7 mg/L ( Rat ) 4 h .Wrzeciono 6, prędkość 6 obr.. Zdjęcia produktu - Spirytus Medyczny 70% zip 2.33 MB.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane: preparat myjący do powierzchni.. 0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa · 1.1 Identyfikator produktu · Nazwa handlowa:KEIM SILAN-40-WKarta charakterystyki Prawa autorskie,2021, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone..

2.3 Inne zagrożenia Produkt ulega hydrolizie tworząc etanol (CAS-Nr.

64-17-5 Etanol 70% Ethanolum anhydricum Flam.. Etanol został sklasyfikowany pod względem zagrożeń fizycznych i zagrożenia zdrowia.. Kod pocztowy 02-135.. Starcza aby zrozumieć w tym 5 dni przywiązany do łózka p.s skład masz zawsze podany w domumetach karta charakterystyki sie nazywa z tym ze etanol może być syntetyczny z gazu syntezowego i tradycyjny z fermentacji ale u nas gorzelni rolniczych nie ma juz obecnie wcale prawie.. Zdjęcia produktu - Spirytus Medyczny 96% zip 2.32 MB.. Ul. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa +48 22 Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Etanol ≥96 %, denaturowanyKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) oraz z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 Data sporządzenia: 20.03.2020 Data aktualizacji:19.10.2020 Ilość stron: 2/6 Wersja: .0 DEZO SEPT ŻEL DO DEZYNFEKCJI RĄK 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: Brak 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy .KARTA CHARAKTERYSTYKI Wszystko Inne Zastosowania International Paint Sp z.o.o, Kruczkowskiego 12, Poland Tel: +48 (0)58 7320 275 Fax: +48 (0)58 7320 270 Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Definicja produktu :Mieszanina Flam..

2, H319Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 30.01.2020 Numer wersji 3.0 Aktualizacja: 30.01.2020 50.

70 000 do 130 000 Wrzeciono 6, prędkość 20 obr./min/ 16 000 do 33 000 Temperatura zapłonu - patrz karta charakterystyki MSDS TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA Szybkość utwardzania w zależności od materiału Szybkość utwardzania zależy od zastosowanego materiału.Karta charakterystyki Prawa autorskie,2019, 3M Company Wszystkie prawa Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu .. 70--6 1.2.. Kontakt w sprawie produktu.. jak zaczniesz szukać kart to "nazwa handlowa i karta charakterystyki" i .Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE z -oraz 830/2015 z 28.05.2015.. Po podaniu doustnym ulega wchłonięciu z przewodu pokarmowego, następnie jest metabolizowany w wątrobie.. Karta charakterystyki substancji chemicznej - etanol_70 Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 1 of 7 Data utworzenia: 2004/08/01GAMIX SANITARY ETANOL 70% VOL PREPARAT MYJĄCY 1.2.. Nazwa miejscowości Warszawa.. Adres pocztowy Wisniowy Business Park.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystykiETANOL 70% 1 / 10 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Etanol 70% Synonimy: Etanol, Alkohol etylowy Nazwa handlowa: Etanol 70% Nr CAS: 64-17-5 Nr WE: 200-578-6Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 06.08.2020 Aktualizacja: 06.08.2020 Nazwa handlowa: ENrich SEC 70/500/650 Columns (ciąg dalszy od strony 1) 51.1.5 · Po przełknięciu: Przepłukać usta wodą..

Minimalne zamówienie powinno dotyczyć przynajmniej jednego opakowania zbiorczego.EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

2, H319 50-100% 69-72-7 Kwas salicylowy Acidum salicylicum Eye Dam.. Zastosowania odradzane: nie określono.. Stosowany miejscowo na skórę wywołuje początkowe uczucie ochłodzenia, rozszerza naczynia krwionośne.Karta charakterystyki Data aktualizacji: 04.08.2017 POLYBUZ TRENDY T201 Strona 1 z 10 .. 64-17-5 Etanol 1900 NDS (8 h) - NDSCh (15 min) 8.2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt