Metody zarządzania zasobami logistycznymi

Pobierz

Dowiedz się gdzie studiować i jak wygląda rekrutacja.TPS (Transaction Processing Systems) - systemy transakcyjne.. W wielu przedsiębiorstwach można zauważyć zanik motywacji do doskonalenia systemu, zakładając, że wszystko w tym temacie zostało już wykonane wSAP ERP), obszar logistyczny jest niezwykle szeroki i obejmuje wspomaganie zarządzania: sprzedażą, produkcją, materiałami, utrzymaniem ruchu, jakością.. Analiza czasowo-kosztowa projektów logistycznych 5.1.. Przykład zastosowania techniki crashingu 5.1.2.. Przepływy finansowe.. Podobne ujęcie zaprezentowali w swych prezentacjach Naula i inni [2006] oraz Töyli i inni [2008].. Różnorodność występujących w literaturze definicji kosztów logistyki powoduje, że także ich klasyfikacjaJan 12, 2022ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI LOGISTYCZNYMI JAKO FUNDAMENT W PROCESIE ZWIĘKSZANIA ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE REALIZACJI PRZEWOZU ŁADUNKÓW PONADNORMATYWNYCH Streszczenie: Narastająca niepewność powoduje konieczność wypracowania nowych wzorców i metod zarządzania, aby sprostać odmiennym jakościowo, coraz szybciejZarządzanie zasobami ludzkimi Maciej Kaźmierczak dr hab. prof. ASzWoj tel.. Systemy i rynki transportowe 12.. Poznasz zasady tworzenia łańcuchów dostaw tak by cały proces odbywał się bez zakłóceń i był efektywny.Wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania procesowego pozwala optymalizować te procesy logistyczne, które są szczególnie istotne z punktu widzenia strategii danej firmy m.in. transportowe..

Logistykę wyróżnia ...Jak zarządzać zasobami ludzkimi?

VALSAT (Value Stream Analysis) - logistyczna aplikacja rozwinięcia funkcji jakości QFD.. Controlling w logistyce 10.. TQM (Total Quality Management) - kompleksowe zarządzanie jakością.. Jeśli stacja jest zajęta, ustawiają się w formie kolejki.. W ramach tych bloków zrealizujesz zagadnienia związane z różnymi rodzajami logistyki oraz transportu.. Na transport miały wpływ takie zjawiska, jak globalizacja, znoszenie barier handlowych.2.. Polega to najczęściej na: określeniu i opisaniu celu strategicznego, sprecyzowaniu czynników, które są potrzebne do realizacji pierwotnych założeń,Zarządzanie zasobami w procesach logistycznych: niezawodność zasobów i procesu - pomiar i ograniczanie ryzyka, efektywność zasobów i metody jej poprawy, pomiar czasu realizacji zadań - metody i ich ograniczenia, balansowanie obciążeń zasobów, podział zadań pomiędzy pracownikami, czynniki zewnętrzne regulujące procesy logistyczne.zatem do zbioru czynności logistycznych zalicza się: • prognozowanie zaopatrzenia, • zaopatrzenie, • magazynowanie i zarządzanie zapasami, • zasilanie stanowisk pracy w materiały, surowce, podzespoły itd., • pakowanie i konfekcjonowanie, • transport, • gospodarkę opakowaniami, • odpady produkcyjne, • serwis, • gromadzenie, …Scharakteryzowano w nim także problemy kształtowania poziomu zasobów logistycznych oraz modelowania lokalizacji zasobów logistycznych za pomocą metody sieciowej..

Zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie 10.

Zarządzanie międzynarodowe 6.. Skuteczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi powinno się opierać na ściśle określonych celach oraz zaplanowaniu ścieżki potrzebnej do ich osiągnięcia.. Efektywność działań marketingowych i logistycznychJedną z takich metod, stosowanych w logistyce, w tym w zarządzaniu zapasami materiałowymi, jest metoda ABC, której fundamentem jest zasada V. Pareto.. Etyka i etykieta w biznesie 8.. NOWE WYZWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY TSl W odniesieniu do rynku usług logistycznych należy podkreślić, iż uwarunkowania tego rynku w ciągu minionych kilkunastu lat uległy znaczącej zmianie.. Logistyka produkcji 11.. System logistyczny zarządzania zasobami przedsiębiorstwa .. Techniki i sposoby negocjacji 9.. Teoria konkurencji 4.. Po dokonaniu obsługi, następuje opuszczenie obiektów w punktach wyjścia.Zarządzanie zasobami firmy jest trudne lub wręcz niemożliwe bez wdrożenia systemów monitorowania jej działalności.. Gospodarka europejska 7. studia podyplomowecelem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami zarządzania projektami logistycznymi w ujęciu teoretycznym (metodyka zarządzania projektami) oraz praktycznym (narzędzia wykorzystywane do zarządzania projektami).problematyka przedmiotu obejmuje przedstawienie zasad, metod i narzędzi umożliwiających przygotowanie projektu …4.3..

Przykład zastosowania metody łańcucha krytycznego 5.2.

Podejście systemowe i upowszechnione w latach 80.zarządzanie procesami logistycznymi, pakowanie oraz pośrednie koszty logistyki [Engblom i in., 2012, s. 10].. Stosowane w ramach dyscypliny metody pozwalają na minimalizację kosztów produkcji przy jednoczesnej maksymalizacji krótkoterminowych cykli realizacji projektów.. Strukturę modelu obsługi (kolejki) charakteryzują trzy procesy: przybywania, przebywania i obsługi obiektów.. Efektywne zarządzanie czasem w projektach .Oct 16, 2021zarządzania łańcuchami dostaw, organizacji transportu i składowania, procesów produkcji, transportu i dystrybucji wyrobów, zarządzania systemem dostaw, prawa handlowego, transportowego, ubezpieczeniowego i celnego, stosowania nowoczesnych metod, technik i narzędzi informatycznych (np. specjalistyczne programy logistyczne).. 261-813-264, 602-632-721 e-mail: Problematyka specjalizacji Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie w sferze zaopatrzenia Zarządzanie gospodarką magazynową (zapasami) w przedsiębiorstwie Centra logistyczne jako ogniwo łańcucha dostawProgram studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie procesami logistycznymi został podzielony na 6 modułów.. WMS (Warehouse Management System) - system do zarządzania procesami magazynowymi..

Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem 3.

Konkurencyjność i jej znaczenie w planowaniu marketingowo- logistycznym 11.. VM (Virtual Manufacturing .zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach tego typu.. Powiązanie marketingu z logistykę 8.. Metoda ABC stosowana jest najczęściej do podziału zapasów magazynowych - według wartości sprzedaży lub zużycia za dany okres - na trzy grupy o różnej ważności dla firmy.Zarządzanie systemami logistycznymi - studia podyplomowe.. Studia podyplomowe Administracja cyfrowa .. Mierzenie wyników powinno dotyczyć różnych obszarów aktywności firmy, odnosić się do różnych poziomów szczegółowości - od wyników zagregowanych do transakcyjnych - i dla różnych okresów czasowych/rozliczeniowych.System zarządzania zasobami logistycznymi w przedsiębiorstwie.. Zarządzanie dystrybucją i podstawowe formy dystrybucji 9.. Strategie logistyczne 13.Zarządzanie procesami logistycznymi Doskonalenie procesów i produktów Systemy wspomagania i optymalizacji decyzji w logistyce Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach logistycznych Zarządzanie łańcuchem dostaw Metody analizy i prognozowanie rynku 2 Zakupy Warsztaty logistyczne Program specjalności Semestr Przedmiot 3Nowości - Studia podyplomowe, kursy i szkolenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt