Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty przedszkole 2020

Pobierz

2 pkt.1 Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniachSprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego teczka nauczyciela stażysty.. Sprawozdanie jest napisane według najnowszych wytycznych i łączy w sobie dwa kierunki: nauczycielski i logopedyczny.. Z taką pomocą zredagowałam Plan Rozwoju Zawodowego, który przedłożyłam do zatwierdzenia Dyrektorowi placówki, został pozytywnie zaopiniowany.. Kolejnym krokiem było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, które zostały zawarte w słownym kontrakcie, na początku września.Aug 25, 2021Jun 16, 2020May 20, 2022Dec 1, 2021Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.. Międzybrodzie Żywieckie Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych - § 8 ust.. Sprawozdanie z planu rozwojuSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - NAZWA SZKOŁY - STANOWISKO PRACY IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU CZAS TRWANIA STAŻU Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam … w …., który trwał w tej placówce do ….6 days agoProponujemy Państwu wygodne i bezpłatne instrumenty dla publikacji i .Jan 29, 2022SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.przesyłam sprawozdanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego..

Efekt działania: Napisanie sprawozdanie.

2 pkt.. "Jun 17, 2022Bilcza 31.05.2020 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: m gr Małgorzata Skrzypczyńska.. W trakcie ustalania pozytywnej lub negatywnej oceny, dyrektor musi wziąć pod uwagę stopień realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela.CZĘŚĆ B - SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO .. 3 Rozporządzenia Malwina Kwiatkowska.. Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego; Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Jolanta Jóźwiak; Organ prowadzący: Sto warzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bilczy, k.May 13, 2021Dyrektor szkoły powinien ustalić ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w ciągu 21 dni, licząc od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Mam nadzieję, że sprawozdanie będzie pomocne przy pisaniu planu rozwoju .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Plan rozwoju zawodowego realizowałam systematycznie i zgodnie z ustalonym harmonogramem..

Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA Author: Twoja nazwa użytkownika Last modified by: Twoja nazwa użytkownika Created Date: 7/3/2012 3:48:00 PMrealizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego - zgromadzenie potrzebnej dokumentacji - zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp. Cały okres stażu 8.. Na początkuJun 7, 2022Czytamy "W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust.. Białystok Sprawozdanie półroczne z awansu na nauczyciela dyplomowanegoW trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.. § 7 ust.. 2 pkt.. § 7 ust.. 2Jul 15, 2020Nauczyciel stażysta".. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaPierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywania stażu było określenie jasnych i czytelnych zasad współpracy z opiekunem stażu, panią magister Agnieszką Mrózek, a następnie opracowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, który został przedłożony do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego..

Przygotowanie projektu sprawozdania - opis realizacji sporządzonego planu rozwoju - poprawne sprawozdanie z 6 ust.

W trakcie trwania stażu starałam się systematycznie i konsekwentnie realizować zaplanowane zadania.. 3 pkt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt