Testy z ordynacji podatkowej

Pobierz

Doskonała pomoc przy nauce do egzaminów państwowych, egzaminów na studiach oraz kolokwiów.Po wyborze odpowiedzi na pytanie wyświetlana jest podstawa prawna wraz z przytoczeniem jej pełnej treści.Sam określasz z ilu pytań ma składać się Twój test.TEST WYBORU z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz Ordynacji podatkowej Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r. Proszę o wybranie prawidłowej odpowiedzi na każde z poniższych pytań.. TESTY Z PRAWA .. W wymaganiach mam podaną tylko znajomość przepisów prawa podatkowego, a w dodatkowych obsługa aplikacji stosowanych w urzędzie.. z 2018 r. poz. 800 ze zm.).. Zgodnie z Konstytucj ą RP rozporz ądzenia s ą wydawane:Testy z aktów prawnych.. Deklaracje podatkowe przez internet może złożyć: A. każdy podatnik 4.Temat: Test do Urzędu Skarbowego - czego się spodziewać W piatek mam test na stanowisko: Referent w Dziale Bezpośredniej Obsługi Klienta, czyli pan w okienku.. przedawnień postępowań skarbowych) pojawi się choćby jedna osoba z rodziny .Ordynacja podatkowa,Ordynacja podatk.,Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ,Dz.U.2020.0.1325 t.j.Ordynacja podatkowa.. Spośród trzech odpowiedzi tylko jedna jest prawidłowa.. Zgodnie z Konstytucj ą RP źródłami powszechnie obowi ązuj ącego prawa Rzeczypospolitej Polskiej s ą na obszarze działania organów, które je ustanowiły: a) akty prawa miejscowego, b) wył ącznie ustawy i rozporz ądzenia, c) uchwały rad gmin..

86 § 1 Ordynacji podatkowej jasno wskazuje obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej.

Rozwiązuj test : Egzamin próbny z pytań prawnych .. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Ordynacja podatkowa Zagadnienia ogólnego prawa podatkowego zostały unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60).. Ordynacji podatkowej na dany rok (którą trzeba mieć w małym palcu), Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podmiotów prawnych (te 2 rodzaje ustaw też trzeba znać, choć pobieżnie) i paru przepisów z KPA (dot.. Próbny egzamin.. Jest to konieczne do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, które jak wynika z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin .. Prawidłową odpowiedź należy zaznaczyć poprzez wstawienie znaku "x" w kratce obok właściwej odpowiedzi.. Na udzielenie wszystkich odpowiedzi jest 10 minut.. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.. Książki i inne produkty w niskich cenach w księgarni internetowej czytam.pl.WIELKI TEST O PODATKACH - ODPOWIEDZI RUNDA 1 1.. Ordynacja podatkowa Rozwiązane pytania: 0/506 .TEST MERYTORYCZNY Z ZAKRESU PODATKU AKCYZOWEGO I ORDYNACJI PODATKOWEJ Proszę o wybranie prawidłowej odpowiedzi na każde z poniższych pytań..

Wyższą stawkę karty podatkowej przewidziano w ustawie dla: A. fryzjera damskiego 3.

Tagi dla tego testu: podatkiTESTY Z LAT UBIEGŁYCH .. Jej przepisy stosuje się do: - podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe .Odpowiedzi na pytania otwarte opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z uchwałą z 21.8.2019 r.Nr 4/VII/ 2019 r. Pod każdym pytaniem Autorzy udzielili opisowej odpowiedzi na pytanie oraz wskazali właściwą podstawę prawną (właściwy przepis lub grupę przepisów), która pozwala na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie egzaminacyjne.Ordynacja podatkowa,Ordynacja podatk.,Dział V. JeżeliDatą wszczęcia postępowania podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa z urzędu j. data pierwszej czynności podjętej przez organ podatkowy wobec strony, dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania, dzień doręczenia stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania.test wiedzy podatkowej Test składa się z 15 pytań.. TESTY Z UMIEJĘTNOŚCI .. b) (za 5 punktów)Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych.. Udział procentowy pytań z poszczególnych działów prawa jest identyczny jak na egzaminach przeprowadzonych w latach ubiegłych..

z 2015 r. poz. 613 ze zm.) właściwy w sprawie czynności sprawdzających jest organ podatkowy I instancji, art. 272 Ordynacji podatkowej.

Aktualizacja: 15.01.2021.. Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując egzamin z aktów prawnych wymaganych na egzaminie na inspektora kontroli skarbowej.. I mam takie pytanie: z czego mam się przygotować?Nowa Ordynacja podatkowa zacznie obowiązywać 1 stycznia 2019 r. - przewiduje projekt ustawy wprowadzającej nową Ordynację podatkową opublikowany na stronie internetowej resortu finansów.. Kazusy i testy z rozwiązaniami - opis produktu: Prezentowana publikacji jest względnie całościowym opracowaniem w formie case-study problemów związanych z funkcjonowanie Ordynacji podatkowej w Polsce.. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U.. Prezentowany akt prawny jest kluczową dla całego systemu podatkowego ustawą, reguluje bowiem problematykę .Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szydłowcu.. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego .Plik ordynacja podatkowa testy z odpowiedziami.pdf na koncie użytkownika andropetani • Data dodania: 20 sty 2015b) moment wydania postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego z urzędu c) moment doręczenia postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego z urzędu Katalog środków dowodowych wymienionych w art. 181 Ordynacji podatkowej: a) ma charakter otwarty i nie ustanawia hierarchii ważności dowodówUSTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa..

⇨ Zobacz i zamów z dostawą już od 5,99 zł Promocje nawet do -50%, kliknij i sprawdź >Kiedy organ podatkowy może zastosować art. 199a Ordynacji podatkowej?

Projekt nowej Ordynacji podatkowej, ustawy ją wprowadzającej oraz projekty 42 rozporządzeń .Rok 2019 przyniósł obszerne zmiany w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.. Zeznanie podatkowe PIT o wysokości dochodu osobistego osiągniętego w 2014 roku należy złożyć: A. do 30 kwietnia 2015 r. 2.. Ustawa normuje również sposób wykonywania przez organy podatkowe obowiązku, o którym mowa w art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ust.. Spośród trzech odpowiedzi tylko jedna jest prawidłowa i należy ją zaznaczyć poprzez zakreślenie litery obok prawidłowej odpowiedzi.A.. Ordynacja podatkowa zawiera pytania jednokrotnego wyboru.. Ordynacja podatkowa: 506 pytań .Jeśli na takim teście z wiedzy dot.. W sprawie prowadzonej przez Mariański Group - Kancelarię Prawno-Podatkową, organ podatkowy (w grudniu 2020 r.) zgodził się z podatnikiem, że art. 199a Ordynacji podatkowej może znaleźć zastosowanie wyłącznie w przypadku stwierdzenia występowania w obrocie czynności pozornej.Ordynacja podatkowa Kazusy i testy z rozwiązaniami | DIFIN.. Symulacja sprawdzianu wiedzy: 12169 pytań.. Jest jednokrotnego wyboru.. TESTY Z ZAGADNIEŃ NIEPRAWNYCH ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt