Protokoły ze spotkań samorządu uczniowskiego

Pobierz

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego.docx.Przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego - Brygida Konieczna.. Za prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego odpowiada jego opiekun.. TONY HALIKA WE WRZĄCEJ WIELKIEJ.. Współpracuje z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.. Przejdź do góry.. Czytaj Więcej o: Protokół nr 1/2013/2014.. Dba, aby w szkole były przestrzegane prawa ucznia.. Uaktualnienie planu pracy (w razie potrzeby).. 6.3 b. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.), c. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy, d. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.. Rada Samorządu Uczniowskiego: a. uchwala Regulamin SU, b. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie, c. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,- protokoły ze spotkań Samorządu Uczniowskiego.. I spotkanie Sekcji Samorządu uczniowskiego odbyło się dnia 10 października 2018, o godz. 14.30 w III Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach w sali 406.. Magdalena Krasnopolska.. Realizujemy wiele zadań.. Protokoły spotkań Samorządu Uczniowskiego; Protokół nr 2/2013/2014; Protokół nr 2/2013/2014.. Plan lekcji; Przewozy szkolne; Wykaz podręczników; Zajęcia pozalekcyjne; .. 5.Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma prawo uczestniczyć w zebraniach Rady ale bez prawa głosu..

Protokoły spotkań Rady Rodziców.

Należą do nich m.in.: współorganizowanie apeli, reprezentowanie uczniów na różnych uroczystościach, działalność charytatywna, Dzień Samorządności czy organizacja dyskotek.Uruchomienie działalności Samorządu Uczniowskiego.. 3.Zarząd Samorządu Uczniowskiego: a)wykonuje uchwały Ogólnego Zebrania, b)kieruje bieżącą pracą Samorządu, c)Zastępca Przewodniczącego współpracuje z Przewodniczącym i zastępuje go w przypadku nieobecności,Jan 10, 2022Dzień Matki "Mama to osoba, która kocha nas tak bardzo, że czasem nie rozumiemy jej miłości.. 2.Aug 23, 2021PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.. 2020/2021; Wyniki wyborów do SU; SU poleca ; Dla uczniów.. Przedstawia wnioski i opnie Dyrektorowi Szkoły oraz Radzie Pedagogicznej we wszystkich sprawach dotyczących praw ucznia.. Zobacz, gdzie znajduje się nasza placówka.. Cele: przygotowanie i wdrażanie uczniów do wspomagania w funkcjonowaniu szkoły, uwzględnienie w pracy szkoły potrzeb i zainteresowań najmłodszej grupy wiekowej, integracja międzyklasowa,Sprawozdanie roczne zespół wychowawczy 2020-21.docx.. Sprawozdanie śródroczne 2020-2021.pdf.. Ułożenie planu pracy na dany rok szkolny w porozumieniem z przedstawicielami SU.. NA ROK SZKOLNY 2021/2022 .. Opracowanie: szkolnastrona.pl otwiera się w nowym oknie.Dostarczanie protokołu po każdym spotkaniu Rady Uczniowskiej Założenie Uczniowskiego Komitetu Doradczego Zapraszanie pracowników administracji i ich współmałżonków na imprezy organizowane przez uczniów Nagrody, wyróżnienia i stypendia naukowe Przyznawanie nagród za wiedzę lub wykonanie konkretnych zadańKażda klasa może zarekomendować dwie osoby do objęcia funkcji w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego..

Rada prowadzi protokoły ze wszystkich swoich spotkań.

Praca w szkolnym samorządzie uczy odpowiedzialności oraz przygotowuje do działania w imię dobra innych, dobra społecznego.. Protokół nr 1/2013/2014.. Współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne.. 3.g)kontroluje dysponowanie środkami finansowymi przez Samorząd, h)sporządza protokoły z posiedzeń.. Konsultować co roku treści programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły z Samorządem Uczniowskim.. 12.Rezygnacja ze szkoły; Dla Ucznia.. Opiekunowie: Samorząd uczniowski klas młodszych funkcjonuje pod opieką p.. Organizowanie imprez szkolnych (Dzień Chłopca, Andrzejki, Dzień Kobiet, Walentynki itp.).. Zebrania Rady odbywają się w zależności od sytuacji i potrzeb.. Dokumentujemy naszą pracę, pisząc protokoły ze spotkań.. Kącik chemika; Kącik geografa; Kącik matematyka; Kącik biologa i przyrodnikaSep 10, 2021Spotykamy się na godzinie wychowawczej i w razie potrzeb.. Jeśli kto mówi, że media są zagrożeniem w wychowaniu, to należy sprostować: zagrożeniem jest człowiek, który w sposób .Redagowanie i opieka nad gazetką samorządu.. Przepływ informacji: komunikaty ustne tablica informacyjna na parterze strona szkolna www.. Dokonując wyboru uczniowie zwracają uwagę na zaangażowanie kandydata w życie szkoły i klasy, udział w uroczystościach szkolnych oraz na cechy osobowe (obowiązkowość, umiejętność zarządzania czasem aktywność, kreatywność, komunikatywność itp. ) 7.Apr 1, 2021Zebrania Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego są protokołowane, a protokoły z zebrań mogą być udostępniane Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły.Samorząd Uczniowski reprezentuje całą społeczność uczniowską..

Prowadzenie kroniki i sporządzanie protokołów ze spotkań.

Media w wychowaniu są potrzebne, lecz nie są niezbędne.. Artykuły.. Wybory do Samorządu Uczniowskiego w r. szk.. 6.Prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę; wywieszanie informacji o pracy SU oraz przygotowywanie gazetek związanych z aktualną tematyką.. Zebranie Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący Szkoły lub osoba przez niego upoważniona.. Prowadzenie konkursów (czystości klas, super kolegów i koleżanek, czytelniczy, zbiórki surowców wtórnych).. Prowadzenie dokumentacji SU (protokoły ze spotkań) 7.. U. Sobczak i M. Olszewskiej.. Wybór przewodniczącego SU, zastępcy oraz skarbnika.. Rozliczenie 2013/2014; Regulamin Rady Rodziców; Protokoły z zebrań 2013/2014; Samorząd Uczniowski.. Monika Wypych.. Członkami samorządu są wszyscy uczniowie z tytułu uczęszczania do szkoły.SAMORZĄD UCZNIOWSKI KL. I-III.. Organizowanie dyskotek szkolnych.Protokoły ze spotkań 2014/2015; Archiwum do 2014/2015.. Udostępnij.. Tytus Działyński - Patron naszej szkkoły.Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach: .. Brygida Konieczna.. Działania Samorządu Uczniowskiego podejmowane są w porozumieniu z opiekunem.. SZKOŁY PODSTAWOWEJ.. Mama to osoba, [.]. Lokalizacja.. Samorząd Uczniowski będzie działał w dwóch sekcjach: 1- sekcji szkolnej, w skład której wchodzi - podsekcja informacyjna ..

Ustalenie terminów zebrań SU i spotkań z Dyrekcją.

Z-ca przewodniczącej - Magda Krasnopolska .. 2019-09-17; 2019-10-09; 2019-11-04; Rekrutacja na rok szkolny 2022 / 2023.. Aktualizacja wiadomości SU na stronie internetowej szkoły.Aug 23, 2021Regulamin Samorządu Uczniowskiego Medycznej Szkoły Policealnej (dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły), roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego, protokoły, załączniki do protokołów spotkań i sesji organów Samorządu Uczniow-skiego, protokoły Komisji Rewizyjnej.. Wszystkich zgromadzonych przywitał przewodnicząca Sekcji Samorządu Uczniowskiego - Dominika Klucznik.. Uwaga, czas wyborów w naszej szkole!. Przedstawienie planu działania Sekcji Samorządu UczniowskiegoProtokoły spotkań Samorządu Uczniowskiego.. Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest jego doradcą i pomocnikiem.. Czytaj Więcej o: Protokół nr 2/2013/2014.. Protokół nr 2/2013/2014..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt