Opiekun stażu nauczyciela kontraktowego dodatek

Pobierz

4 karty nauczyciela powiada, że nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż, dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z zastrzeżeniem że w przedszkolach, szkołach i placówkach, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również …Nauczyciel dyplomowany został wyznaczony na opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego i przyznano mu dodatek funkcyjny na okres od 1 września 2014 r. do 31 maja 2017 r. Od dwóch miesięcy opiekun stażu jest na zwolnieniu lekarskim.. Dodatek funkcyjny nauczyciela w nagrodzie jubileuszowej wypłacanej we wrześniu.Ponieważ odbywającemu staż nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu musi być przydzielony opiekun stażu, zatem z dniem odwołania należy powołać kolejnego opiekuna stażu.. Mońki.Mar 22, 2021sposobu realizacji wymagań, o których mowa w: w § 8 ust.. Zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela oraz .Kontrakt zawarty pomiędzy nauczycielem kontraktowym i opiekunem stażu.. Przepisy określają także wysokość dodatku za warunki pracy.Nauczyciel kontraktowy, w tym zajmujący stanowisko kierownicze, może być opiekunem stażu tylko w szkołach, o których mowa w art. 1 ust..

Dodatek dla opiekuna stażu nauczyciela - od kiedy wypłacać.

Do kiedy należy wypłacać opiekunowi dodatek funkcyjny, do końca maja czy też do końca czerwca aż podopieczny nie uzyska stopnia awansu?. Planowany powrót nauczycielki do pracy, to 1 dzień ferii letnich (wychowawczy do 26.06.2020 r.).Dodatku funkcyjnego nie wypłaca się w czasie, kiedy opiekun nie sprawuje funkcji.. Świadczenia, o którym mowa, nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust.Wynagrodzenie nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna starającego się o awans zawodowy nauczyciela jest zwiększone o wysokość dodatku funkcyjnego.. Pozostało jeszcze 85 % treściOpiekun stażu przedstawia projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażuw ciągu7 dni od dnia zakończenia stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęćprowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowaniaw realizacjęwymagańniezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego.art.. Od 2.09.2014 r. nauczyciel kontraktowy jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (ciąża) i prawdopodobnie okres nieobecności .Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego może otrzymać świadczenie na start w wysokości 1000 zł nie więcej niż jeden raz w okresie całego zatrudnienia..

:Dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu.

Pęgów.. Nauczycielka - stażystka (staż na nauczyciela mianowanego) w trakcie odbywania stażu zaszła w ciążę i korzystała ze zwolnienia lekarskiego i urlopów związanych z rodzicielstwem (w tym urlop wychowawczy).. Dyrektor odwołuje nauczyciela z funkcji opiekuna stażu pisemnie, z uzasadnieniem i z określonym dniem, informując jednocześnie o zaprzestaniu ulega wypłacanie dodatku funkcyjnego .Jan 22, 2022May 19, 2022Zgodnie z art. 33 ust.. Kwestie dodatku dla opiekuna stażu regulują z jednej strony przepisy § 5 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn.. Przyznaje go organ prowadzący szkołę i on też ustala jego wysokość .Oct 6, 2021 4 ustawy KN z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity Dz. U.. Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. 2 pkt 1a Karty Nauczyciela.. 1 ustawy Karta Nauczyciela nauczycielom przysługuje dodatek za staż pracy w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.Zadania opiekuna stażu..

Zasady współpracy z opiekunem stażu.

Dyrektor szkoły chce zmienić opiekuna stażu na innego nauczyciela dyplomowanego.Odliczenie nadpłaconego dodatku funkcyjnego nauczyciela z wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz.674).Nauczyciel mianowany sprawuje funkcję opiekuna stażu nad nauczycielem kontraktowym, który ubiega się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego i otrzymuje z tego tytułu dodatek w wysokości 40 zł miesięcznie.. wynagrodzenia zasadniczego, tj. od 11/18 i powinien wynosić 72,72 zł (wynagrodzenie zasadnicze 1454,44 zł (ze stawki 2380 zł) x 5%= 72,72 zł).. Lucyna Cudecka.. 3 pkt 4 b. wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku .Jako opiekun nauczyciela stażysty uczestniczysz w pracach komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego (KN art. 9g ust.. Dodatek ten będzie wypłacony w czasie, kiedy nauczyciel stażysta będzie realizował wydłużony staż, ponieważ dodatek jest za pełnienie funkcji, czyli wykonywanie zadań zgodnie z Art. 9c ust..

Za pełnienie funkcji opiekuna stażu przysługuje Ci dodatek funkcyjny.

Iwona Czarnecka.. Dodatek funkcyjny dla nauczycieli będących opiekunami stażystów jest w okresie trwania stażu.Dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu przysługuje w okresie sprawowania tej funkcji Pytanie: Nauczyciel mianowany jest opiekunem stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.Obowiązki opiekuna stażu nauczyciela W ramach obowiązków opiekun powinien: pomagać przy przygotowaniu planu rozwoju zawodowego; pomagać przy realizacji planu rozwoju zawodowego, wspierać w działaniach, które są zgodne z interesem szkoły; obserwować lekcje raz w miesiącu - na kontraktowego; prowadzić lekcje dla nauczyciela odbywającego staż na kontraktowego raz w miesiącuNov 23, 2020Dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu.. Nauczycielka - stażystka (staż na nauczyciela mianowanego) w trakcie odbywania stażu zaszła w ciążę i korzystała ze zwolnienia lekarskiego i urlopów związanych z rodzicielstwem (w tym urlop wychowawczy).. 9c ust.. Karta Nauczyciela wskazuje, że szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku ustala organ prowadzący szkołę.. Planowany powrót nauczycielki do pracy, to 1 dzień ferii letnich (wychowawczy do 26.06.2020 .Natomiast nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, doradcy metodycznego lub opiekuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny w łącznej wysokości od 2 proc. do 20 proc. otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt